O nás

In IUSTITIA vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu.

In IUSTITIA poskytuje právní pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.

In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího.

In IUSTITIA se zabývá sledováním legislativní činnosti, analyzuje český právní řád v kontextu komunitárního a mezinárodního práva. Předkládá návrhy změn platné legislativy s cílem zlepšit postavení osob ohrožených násilím z nenávisti, usnadnit jim přístup ke spravedlnosti a k odpovídajícím nástrojům restorativní justice.

In IUSTITIA usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení v případech násilí z nenávisti, zejména o zlepšení praxe při odhalování a vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Trestné činy spočívající v organizování násilí z nenávisti či ve fyzickém útoku z nenávisti. Měly by být řešeny prioritně a s náležitou péčí.

In IUSTITIA se zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů veřejnosti. Zvýšenou pozornost věnuje mládeži. Zakladatelé organizace dlouhodobě publikují na téma krajní pravice a násilí z nenávisti.

In IUSTITIA kooperuje s českými a zahraničními nevládními organizacemi. Společně působí proti rasismu a xenofobii v ČR a v Evropě.

In IUSTITIA spolupracuje s médii na partnerské bázi. Násilí z nenávisti zviditelňuje jako celospolečenský problém ohrožující nejméně deset procent lidí žijících v ČR.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ Z NENÁVISTI

akreditovaný subjekt dle zákona o obětech trestných činů

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ
Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

OBRAŤTE SE NA JUSTÝNU, NAŠI PRÁVNÍ PORADNU

Pomůžeme Vám:
- zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
- vypracovat trestní oznámení
- při jednání s policií
- zajistit zmocněnce pro trestní řízení
- uplatnit nárok na náhradu škody
- hledat další (neprávní) cesty, jak se s napadením vyrovnat


Česky / English