10. 12. - Mezinárodní den lidských práv

O úroveň výš

10. prosinec je označen Mezinárodním dnem lidských práv, který připomíná vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.

Listina základních práv a svobod každému z nás zaručuje právo na život, právo na zachování lidské důstojnosti, právo na rovné zacházení či nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.

 „Útoky motivované nenávistí představují významné porušení základních lidských práv. V poradně Justýna řešíme případy fyzických napadení osob, poškozování obydlí či zneužívání údajů s cílem poškození osobní cti,“ říká Mgr. Martina Houžvová, právnička občanského sdružení In IUSTITIA, poradenského centra pro oběti násilí z nenávisti. „Pro násilí z nenávisti je charakteristické, že pachatele k útoku motivuje nenávist vůči určité skupině či její charakteristice“, dodává.

V letošním roce In IUSTITIA dosud zaznamenala 27 útoků z nenávisti z důvodu barvy pleti, 23 z důvodu příslušnosti k národu či etnické skupině, 7 z důvodu politického přesvědčení, nebo z důvodu sexuální orientace, 6 motivovaných náboženskou nesnášenlivostí, 2 útoky na bezdomovce a po 1 útoku z důvodu zdravotního postižení či příslušnosti k subkultuře.

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy ČR. V roce 2012 byla Česká republika podrobena kontrole dodržování lidských práv v rámci pravidelného přezkoumávání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. Kladené otázky směřovaly například k antidiskriminační legislativě, ochraně práv dětí a žen či vzdělávání romských dětí. Česká republika obdržela přes 100 doporučení pro lidskoprávní oblast, na něž bude reagovat přijetím či nepřijetím.

Datum: 10.12.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English