Bezpečně v novém domově

O úroveň výš

Nový projekt organizace In IUSTITIA usiluje o spravedlivý přístup k cizincům

Náš nový projekt se komplexně zabývá tématem násilí z nenávisti. Z meziroční statistiky In IUSTITIA vyplývá, že ve skupině cizinců viditelně vzrostla poptávka po sociálních službách a právním zastupování. Reakcí organizace na současnou situaci je projekt „Bezpečně v novém domově“, který podporuje práva cizinců, migrantů a azylantů ohrožených rasismem a xenofobií.

V současné atmosféře všudypřítomného strachu z migrace je klíčové, aby se cizincům, migrantům a azylantům, setkají-li se s předsudečným násilím, dostalo účinné pomoci,“ říká Mgr. Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA, o.p.s.

Cílem projektu „Bezpečně v nové domově“ je ochrana lidských práv jako taková a podpora spravedlivého přístupu k cizincům, migrantům a azylantům. V běhu je terénní program, jehož účelem je prevence latence kriminality z nenávisti vůči cizincům, migrantům a azylantům. 
Pracovníci organizace také zvyšují jejich informovanost o vlastních právech v případě, že se stanou terčem násilí z nenávisti a snaží se o zlepšení přístupu konkrétních obětí násilí z nenávisti ke spravedlnosti prostřednictvím poskytnutí kvalitních komplexních služeb, zejména poskytování právních informací, zastupování advokátem a odborného sociálního poradenství.

Osoby ohrožené a vystavené násilí z nenávisti v procesu přístupu ke spravedlnosti potřebují v řízení před orgány veřejné správy a soudy dostatek informací, poradenství a zastupování. V případě, že se jedná o cizince/ky, migranty/ky či azylanty/ky, je jejich přístup ke spravedlnosti dále ztížen jazykovou a kulturní bariérou, nedůvěrou, neznalostí právního systému, obavami z policie a soudů či pobytovým statusem. Tato úskalí se promítají do vysoké latence násilí z nenávisti v cizinecké komunitě, která se neobrací o pomoc na policii ani poskytovatele služeb. Uvedený problém se In IUSTITIA snaží řešit zavedením terénní práce, vytvořením informačních materiálů ve prospěch cílové skupiny v jazyce, kterému rozumí, a školením vybrané skupiny migrantů/ek ohrožených násilím z nenávisti. 

Podpora cizinců, migrantů a azylantů, vystavených násilí z nenávisti, musí být v trestním řízení soustavná, kulturně citlivá a musí být poskytována v jazyce, kterému rozumí“, říká Kateřina Baňacká, vedoucí oddělní sociální práce In IUSTITIA. Podpora osob musí být celostátní. Sociální a právní poradenství je tedy realizováno na celém území ČR, přímo v přirozeném prostředí klientely.
Klienti nás v případě potřeby mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 773 177 196.

S cizinci, migranty a azylanty pracují obvykle organizace, které jsou experty v oblasti migrace a pobytu cizinců, na téma násilí z nenávisti se však nespecializují. V rámci projektu „Bezpečně v novém domově“ proto vznikla expertní síť, která poslouží cizineckým organizacím a organizacím poskytujícím služby obětem, sdílet své znalosti a zkušenosti a analyzovat stav násilí z nenávisti v rámci cizinecké komunity.

Kontakty pro média: Klára Kalibová, In IUSTITIA, director@in-ius.cz, 773 177 822

Datum: 17.09.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English