Lifecycle of Hate Crime: Výzkumná zpráva

O úroveň výš

Představujeme Vám závěry výzkumu zaměřeného na postihování trestných činů z nenávisti, který se uskutečnil v letech 2016–2017
v České republice.

Představujeme Vám závěry výzkumu zaměřeného na postihování

trestných činů z nenávisti, který se uskutečnil v letech 2016–2017

v České republice. Jako taková je tato zpráva jedním z výstupů mezinárodního

výzkumného projektu „Životní cyklus trestného činu z nenávisti“, jehož

cílem bylo porozumět, jak je využíváno právo při vyšetřování a souzení

trestných činů z nenávisti v členských zemích Evropské unie, a na tomto

základě identifikovat nejlepší praxe z hlediska prevence a stíhání tohoto

typu kriminality. Projektu se zúčastnili výzkumníci z Univerzity v Limericku

(IE), Univerzity v Sussexu (UK), Univerzity v Umeå (SE), Lotyšského

centra pro lidská práva (LV) a organizace In IUSTITIA (CZ).

 

Zprávu zpracovali Mgr. Václav Walach, PhD., Mgr. Klára Kalibová, PhD., Mgr. Petr Kupka, PhD. a Mgr. Vendula Divišová. 

 

Celý text zprávy je ke stažení zde. 

 

Projekt reaguje na nárůst nenávistného násilí v Evropě a na výzvy,

které toto násilí přináší do teorie i praxe trestního řízení. Proto mezi jeho

výstupy nepatří pouze tato a závěrečná komparativní studie, ale také

vzdělávací manuály a doporučení pro státní zástupce a soudce.1 Věříme, že

tyto materiály pomohou posílit vymahatelnost práva v trestním řízení ve

věci trestných činů z nenávisti a posílí postavení poškozených2 v trestním

řízení. Jak ukazuje také tato zpráva, přes výrazné zlepšení stále dochází

k významnému porušování práv obětí.

 

K vymezení trestné činnosti z nenávisti jsme použili následující definici.

Trestný čin z nenávisti (hate crime) zahrnuje taková jednání, která

naplňují skutkovou podstatu některého trestného činu a jsou motivovány

nenávistí, respektive předsudkem. Z toho důvodu jsou tyto trestné činy

nazývány také jako předsudečné trestné činy. Vykonány mohou být nejrůznější

formou, od slovních útoků a vyhrožování přes poškozování majetku

až po fyzické napadení či vraždu.

 

V současnosti existuje napříč jednotlivými státy velmi různorodá

úprava trestných činů z nenávisti, a to především ve vztahu ke společenským

skupinám, které jsou chráněny trestním právem. V ČR jsou explicitně

chráněny skupiny definované na základě etnicity, národnosti, politického

přesvědčení a náboženství včetně bezvěrectví a v některých případech

také na základě třídy. Nás nicméně zajímaly také útoky spáchané z důvodu

jiných charakteristik, například sexuální orientace či identity, genderu,

sociálního statusu (bezdomovectví) nebo zdravotního postižení, které jsou

v jiných státech rovněž právně upraveny.

 

Poděkování

 

Na prvním místě děkujeme všem informantům z řad soudců,

státních zástupců, advokátů, pachatelů a obětí. Dále chceme poděkovat

představitelům institucí, které nám pomohly s kontaktováním informantů:

Česká soudcovská unie, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Justiční

akademie, Česká advokátní komora, Generální ředitelství Vězeňské

služby, Věznice Příbram-Bytíz, Věznice Rýnovice, Věznice Kuřim, Věznice

Praha-Pankrác. Dále děkujeme paní Kamile Špejrové a jejím kolegům a kolegyním

z Probační a mediační služby, kteří nám pomohli s vytipováním

a oslovením relevantních pachatelů. Poděkování si zasluhují také členové

a členky etické komise: Kateřina Nedbálková, Kateřina Sidiropulu Janků,

Kateřina Tvrdá, Petra Lupták Burzová a Petr Krčál. Za překlad z češtiny do

angličtiny a obráceně děkujeme Marku a Martině Alexandrovým. Za pomoc

s přepisováním rozhovorů Maxu Blanckovi, Martině Dobrovolné, Ondřeji

Dvořákovi, Kateřině Čopjakové, Martině Kubíkové, Ivaně Kupkové a Lence

Marečkové. V neposlední řadě děkujeme našim kolegům a kolegyním

z organizace In IUSTITIA za jejich podporu a práci spojenou s realizací výzkumu.

Projekt byl podpořen Evropskou komisí, programem Práva, rovnost, občanství. 

 

Datum: 18.05.2018
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English