Neziskovky zlepšují postavení obětí násilí z nenávisti

O úroveň výš

Tři nevládní organizace, ROMEA, In IUSTITIA a Sdružení pro probaci a mediaci v justici spolupracují na zlepšení situace lidí ohrožených a vystavených násilí z nenávisti.

Tři nevládní organizace, ROMEA, In IUSTITIA a Sdružení pro probaci a mediaci v justici spolupracují na zlepšení situace lidí ohrožených a vystavených násilí z nenávisti.
Násilí z nenávisti zahrnuje fyzické nebo psychické útoky, případně útoky na majetek, na osoby z důvodu jejich skutečné nebo domnělé příslušnosti k sociální skupině definované společným charakteristickým znakem – barvou pleti, národností, vírou, sexuální orientací či identitou, zdravotním stavem či příslušností k subkultuře.
Konkrétně se zmíněné nevládky zabývají zprostředkováním a poskytováním právní pomoci obětem násilí z nenávisti a diskriminace, medializací konkrétních případů, monitoringem veřejných aktivit krajní pravice, s ohledem na násilí, kterého se dopouští. Současně budou pro analytické účely sbírat a centralizovat data o stavu násilí z nenávisti v České republice.
Součástí projektu je i nabídka psychoterapeutické pomoci obětem. Nevládní organizace pracují přímo v terénu mezi lidmi ohroženými násilím z nenávisti. Lidé, kteří byli vystaveni násilí z nenávisti se mohou obrátit na bezplatnou telefonní linku 800 307 307 občanského sdružení ROMEA nebo využít interaktivního formuláře na webu občanského sdružení In IUSTITIA.
.„Sdružení ROMEA se věnuje tomuto tématu nepřetržitě od svého vzniku. S medializací násilí z nenávisti a diskriminace má tedy bohaté zkušenosti. Již několik let provozujeme bezplatnou telefonní linku, na kterou volají lidé dotčeni násilím z nenávisti či diskriminací. V rámci projektu předává ROMEA k právní pomoci případy násilí z nenávisti sdružení In IUSTITIA a případy diskriminace Českému helsinskému výboru. Tyto organizace poskytují obětem přímou právní pomoc,“ uvedl výkonný ředitel sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý.
ROMEA má k dispozici měsíčník Romano voďi a internetový server Romea.cz, některé případy násilí z nenávisti bude nabízet ke zveřejnění i běžným sdělovacím prostředkům. Bude se snažit dodávat médiím i takové informace, které umožní objektivnější pohled na páchání násilí z nenávisti. „Snahou sdružení je, aby se ve společnosti snížila tolerance k násilí z nenávisti a diskriminaci.
„Chceme přispět k tomu, aby se oběť násilí z nenávisti lépe vypořádávala se svou zkušeností, ukázat jí, že není sama. Medializace, podmíněná souhlasem klientů, by měla vést i k rozproudění diskuse na toto téma a témata příbuzná,“ dodal Ryšavý.

In IUSTITIA je první v České republice působící specializovanou poradnou pro osoby ohrožené násilím z nenávisti. „Poškozeným poskytujeme právní pomoc v případech, kdy se jsou fyzicky nebo verbálně napadeni. Násilí z nenávisti je problémem celé společnosti, napadeni mohou být představitelé majority, stejně jako představitelé minorit,“ říká Klára Kalibová předsedkyně sdružení.
„Oficiální policejní statistiky hovoří o přibližně třech stech incidentech z nenávisti ročně, je to ovšem velmi nepřesné číslo. Odhadujeme, že až 90 procent napadených se na policii vůbec neobrátí. V důsledku toho nejsou stíháni útočníci a napadeným není poskytnuta pomoc,“ dodává.
„Osoby ohrožené násilím z nenávisti kontaktujeme přímo v jejich přirozeném prostředí, respektujeme kulturní, jazykové a sociální odlišnosti,“ doplňuje ji kolegyně Martina Dvořáková, odpovědná za neoficiální sběr dat o stavu násilí z nenávisti v ČR.
Je důležité, aby na jednotlivé incidenty z nenávisti reagovala celá společnost. Jakoukoli nesnášenlivost je třeba jednoznačně odsoudit jako nepatřičnou, poškozeným nabídnout nebo zprostředkovat pomoc. „Jeden z klientů se o nás dozvěděl prostřednictvím své známé, která znala naši činnost z přednášek pro veřejnost, a doporučila mu, aby naši poradnu kontaktoval,“ doplňuje Dvořáková.
„Díky její duchapřítomnosti jsme právní pomoc začali poskytovat téměř bezprostředně po útoku, což významným způsobem zlepšilo klientovo postavení,“ pozitivně hodnotí zapojení veřejnosti Klára Kalibová.
Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) je „služebně nemladším“ členem tohoto tříčlenného partnerství, které se již 17 let zabývá prevencí kriminality a řešením následků trestné činnosti, zejména reintegrací pachatelů zpět do společnosti.
Projektový koordinátor Marek Demner vysvětluje: „Oblast boje proti násilí z nenávisti je pro nás nová, naše zapojení je však logickým rozšířením naší klíčové aktivity – romského mentoringu. Rádi bychom využili síť našich romských mentorů v Ústeckém kraji k monitorování případů násilí z nenávisti v regionu. Tito mentoři – vyškolení laici z romské komunity – pomáhají romským klientům Probační a mediační služby ČR úspěšně vykonat uložené alternativní tresty. Vzhledem ke své hluboké znalosti místního prostředí a sounáležitosti s romskou komunitou mohou mentoři snadno navázat kontakt s oběťmi z řad romské menšiny, získat jejich důvěru a nasměrovat je k další pomoci.“
Tou je v případě pilotního projektu partnerská organizace In IUSTITIA, jíž bude SPJ případy předávat a která také zajišťuje odborné školení na téma trestné činy/násilí z nenávisti pro cca 20 romských mentorů v Děčíně, Chomutově, Mostě, Rumburku a Ústí nad Labem.

Projekty týkající se pomoci obětem násilí z nenávisti a diskriminace jsou financovány Nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) a Nadací Open Society Fund Praha (OSF).

Datum: 11.07.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English