Novelizace zákona o obětech trestných činů

O úroveň výš

Setkání nad zákonem o obětech trestných čin-prostor pro praktická a legislativní zlepšení

Zákon o obětech trestných činů nabyl své platnosti v druhé polovině roku 2013, nyní se připravuje novelizace tohoto zákona. Organizace In IUSTITIA je nevládní neziskovou organizací, která se komplexně a dlouhodobě zabývá tématem násilí z nenávisti, podílela se na přípravě zákona o obětech trestných činů a k plánované novelizaci připravila analýzu tohoto zákona a praktická a legislativní doporučení zohledňující návrh technické novely. Společně s Ústavně právním výborem Senátu ČR, In IUSTITIA pořádá k tomuto tématu Setkání.

Autoři zmíněných doporučení měli příležitost sledovat zaváděni Zákona o obětech trestných činů do praxe od samého počátku při své práci s oběťmi trestných činů, převážně pak trestných činů předsudečných (tzv. hatecrime). „Za téměř tři roky aplikační praxe zákona jsme zaznamenali některé problémy, které se postupem času daří v různé míře redukovat. Pomoci přitom může optimalizace aplikační praxe tak, aby byl Zákon o obětech trestných činů používán co nejvíce v souladu s jeho účelem, kterým je zvýšení ochrany obětí. V některých ohledech však situaci obětí zlepší až změna právní úpravy.“ Říká Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA a hlavní autorka a editorka dokumentu.

Cílem doporučení je na základě praktických zkušeností přinést podněty zejména orgánům činným v trestním řízení, a dále pak poskytovatelům služeb obětem a veřejné správě obecně, aby optimalizovali svoji praxi, přijali odpovídající metodiky a podzákonná opatření, iniciovali efektivní změny platné právní úpravy, které skutečně zlepší postavení obětí. Text nepřímo reaguje na novelu zákona o obětech trestných činů tak, jak byla Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložena.

Příkladem legislativních doporučení, které organizace In IUSTITIA překládá, je nutnost považovat za zvlášť zranitelné oběti též oběti všech forem násilí z nenávisti, oběti terorismu, oběti organizovaného zločinu a oběti násilí na základě pohlaví, nepřiznání statusu zvlášť zranitelné oběti by měli být okamžitě přezkoumatelné státním zástupcem, přijmutí zákona o bezplatné právní pomoci, změny týkající se náhrady škody, ochrany obětí též mimo soudní síň aj. Mezi praktická doporučení lze zmínit vzdělávání a metodiky pro identifikaci zvlášť zranitelné oběti a bezchybné použití zákona v praxi.

Setkání nad zákonem o obětech trestných činů - prostor pro praktická a legislativní zlepšení se uskuteční 23. 6. 2016 od 10:00 do 13:00 hodin. Cílem setkání je diskuze nad zákonem o obětech trestných činů ve spojitosti s jeho novelizací. Diskusi pořádá Ústavně-právní výbor Senátu ČR ve spolupráci s In IUSTITIA, o. p. s.

Pozvánku naleznete zde:

https://docs.google.com/forms/d/1AimSsr_Owt9OLkLWf_pftKkI-qL22iTpQhhSG1mAbrg/viewform

 

Praktická a legislativní doporučení včetně Setkání v Senátu ČR mohla být realizována díky projektu Spravedlnost bez rozdílu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

                                

Datum: 17.06.2016
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English