Potvrzeno: Při vyšetřování není místo pro předsudky

O úroveň výš

In IUSTITIA usiluje o spravedlnost pro lidi, kteří se stali terčem předsudečného násilí. Klíčovými aktéry, na nichž dosažení spravedlnosti závisí, jsou státní zástupci. In IUSTITIA uspěla se stížností.

Rodina s dětmi byla nečekaně napadena na ulici neznámým útočníkem. Státní zástupce, který dohlížel na vyšetřování věci, nad rámec svých pravomocí a především nad rámec veškerých etických pravidel připojil do odůvodnění jednoho ze svých rozhodnutí značně urážlivé osobní názory a soudy ohledně rasové motivace napadení, na kterou oběti útoku upozorňovaly. 

Státní zástupce konkrétně uvedl: "Současně si dovolím připojit úvahu, že přístup podatelky, který kvůli tvrzeným rasovým pohnutkám pro napadení nezletilého chtě nechtě vnímám jako snahu vést se na vlně xenofobních nálad panujících ve společnosti (v současnosti sice v souvislosti s uprchlickou krizí, ale právě otázka migrantů nyní upozadila vylévání vzteku části veřejnosti vůči Romům) a vytěžit z tohoto tématu body navíc, může do budoucna záporně ovlivnit nazírání na závažnější případy se skutečným rasovým podtextem.“ 

Jinými slovy poškozené obvinil, že si rasovou motivaci jednoduše vymýšlejí. Odmítl útok na ně objasnit v celé šíři i z hlediska motivace, čímž výrazně narušil důvěru v instituci, kterou reprezentuje, i základní premisu demokratického právního státu, a sice princip, že spravedlivý proces je zaručen všem bez rozdílu barvy pleti, národnosti či příslušnosti k etnické skupině.

Svými nevhodnými komentáři bagatelizoval napadení, které poškozené velmi negativně zasáhlo, a obvinil je z jakéhosi „nátlaku“ na orgány činné v trestním řízení, jako by snad na to, aby trestné jednání bylo důsledně prošetřeno, neměli poškození nárok. Je možné, že z takového přístupu státního zástupce si poškození odnesou jediné sdělení – v případě, že by se snad v budoucnu ještě někdy setkali s agresí, nemá cenu se na policii vůbec obracet. 

Státní zástupce neváhal oběti obvinit z toho, že upozorněním na rasový motiv napadení poškozují vyšetřování rasově motivovaných činů v budoucnu:  „Každá taková snaha napasovat na útok vůči jinému etniku rasový motiv (byť jej třeba zapříčinily naprosto malicherné pohnutky) může totiž snadno vést k dojmu, že se jedná jen o nátlak na (např.) orgány činné v trestním řízení. Ve svém důsledku může nakonec v případech, v nichž se takový motiv vyskytne jako prvotní příčina protiprávního jednání, dojít k opomenutí právě existence takové pohnutky ke spáchání škodlivého činu a k zapadnutí takového případu mezi ty zdánlivě rasově motivované."

Poškození podali na státního zástupce stížnost. Státní zástupce dle přesvědčení poškozených obviňuje oběti útoku, že si vymýšlí, ačkoliv to z důkazů v žádném případě nevyplývá. Mají za to, že fyzická agrese, kterou zažili, státnímu zástupci nestojí za vyšetřování a nepovažuje ji za natolik závažnou, aby se snad zabýval její možno rasovou motivací. Poškozeným není zřejmé, jak jinak by si měli vyložit sdělení státního zástupce, než jako varování, jehož obsahem je de facto: „Dokud vám nezapálili dům, nevykřikujte tady nic o rasismu.“ 

Úvahám takového charakteru by však v úředním dokumentu neměl být dán prostor. Takové poznámky adresované rodině, která se pouze snaží bránit svou čest, důstojnost a zdraví, odrazují oběti od toho, aby se v budoucnu pokoušely nahlásit trestné činy policii.

Státní zástupce napříč celým vyrozuměním napadení nevhodně bagatelizuje, naznačuje zavinění poškozených, zpochybňuje jejich věrohodnost, zpochybňuje jejich újmu a obviňuje je, že si vymýšlí a snaží se cosi z toho vytěžit a že jejich údajné lži dokonce mají mít negativní vliv na budoucí vyšetřování rasově motivovaných trestných činů. Tím se exemplárním způsobem dopouští další viktimizace poškozených.

Nadřízená státní zástupkyně se s námitkami poškozených ztotožnila: „… mohu přisvědčit Vašim námitkám, že úvahy státního zástupce, v níž podsouvá poškozené snahu využít xenofobní nálady společnosti v souvislosti s uprchlickou krizí a využít této problematiky ve svůj prospěch, jsou neadekvátní názory neodpovídající dané kauze a důkazní situaci. Rovněž se nelze ztotožnit s názorem, že tvrzení o rasově motivovaném útoku vůči jinému etniku, by mohlo vyvolat dojem, že se jedná o nátlak na orgány činné v trestním řízení, neboť tyto orgány jsou povinny postupovat v každé věci zcela objektivně, vyhodnocovat provedené důkazy bez ohledu na jakýkoliv nátlak ze strany kteréhokoliv účastníka trestního řízení a již vůbec nelze předpokládat, že by mohlo dojít k opomenutí rasově motivované pohnutky při spáchání trestného činu. 

Takovýto rozbor teoretických úvah při podání vysvětlení konkrétní trestní věci není zcela adekvátní, neboť státní zástupce ve svém písemném projevu by se měl oprostit od řešení společenských problémů, nemající žádnou souvislost s konkrétní věcí a jak vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o státním zastupitelství, státní zástupce musí svoji funkci vykonávat nezaujatě a musí se zdržet projevů osobních sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů.“

Rozhodnutí nadřízené státní zástupkyně potvrzuje, že nechvalně známé obviňování obětí, že si svá napadení zavinily, vymýšlejí si a policii obtěžují snahou čehokoliv se domoci, nemá ve spravedlivém trestním procesu místo. Orgány činné v trestním řízení musí při své práci postupovat objektivně a vycházet vždy jen z dostupných důkazů, nikoliv ze svých osobních domněnek, sympatií nebo naopak předsudků. Věříme, že v praxi se budeme nadále setkávat zejména s policisty a státními zástupci, kteří k výkonu svého povolání takto přistupují. 

Datum: 26.09.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English