Spravedlnost bez rozdílu (NROS)

O úroveň výš

In IUSTITIA vydává tiskovou zprávu k projektu Spravedlnost bez rozdílu.

Od 1. srpna 2014 realizuje In IUSTITIA, o.p.s. projekt Spravedlnost bez rozdílu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondu. Prioritně je projekt zaměřen na lidská práva, konkrétně na pomoc obětem trestných činů z nenávisti. V rámci projektu In IUSTITIA pomáhá přímou péčí a poradenstvím individuálním obětem, zároveň uvádí téma násilí z nenávisti do povědomí širší veřejnosti a školí sociální pracovnice, které přicházejí do přímého styku s obětmi.

Díky projektu proběhla řada školení. Na téma Zákon o obětech trestných činů bylo vyškoleno 239 sociálních pracovníků a pracovnic skrze 20 akreditovaných kurzů. Obsahem kurzu byla převážně aplikace zákona, role sociálních pracovníků a pracovnic vůči obětem trestných činů, práva zvlášť zranitelných obětí a průběh trestního řízení. Zároveň se uskutečnily supervizní setkání, které proběhly online i osobně. In IUSTITIA také vydala řadu publikací pro účastníky trestního řízení, z pozice oběti i pomáhajících osob (organizací). Ve čtyřech jazykových mutacích (česky, anglicky, arabsky, vietnamsky) byl vytvořen leták Základní informace o trestním řízení, který shrnuje základní informace pro oběti trestných činů. Dále vzniklo 5 informačních letáků pro ohrožené osoby, a to na téma barvy pleti nebo rasy, předsudečným projevům, kyberšikany, víry či příslušnosti k muslimské komunitě a sexuální identity. Pro lékaře a zdravotnický personál byl vytvořen a distribuován leták Setkáváte se s obětmi trestných činů a chcete jim pomoci? Leták předává informace skrze lékaře k oběti trestných činů. Připravuje se brožura ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ. Praktická a legislativní doporučení zohledňující návrh technické novely zákona č. 45/2013 Sb. a Manuál pro sociální pracovníky a pracovnice. Publikace Zákon o obětech trestných činů vzniká jako prostředek předání doporučení získaných praxí a to cíleně orgánům činným v trestním řízení. Autoři po tři roky aplikační praxe zákona chtějí dosáhnout jeho používání v co nejvyšší míře jeho účelu. Hlavní účel Manuálu pro sociální pracovníky a pracovnice je zvýšení kompetence pracovníků, kteří pracují v přímé péči s obětmi. Měli by být schopni násilí z nenávisti identifikovat, pojmenovat a poskytnout odpovídající podporu a pomoc.

Projekt Spravedlnost bez rozdílu je velice přínosný a In IUSTITIA je vděčná, že může být jeho součástí.

 

 

Datum: 12.04.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English