Násilí z nenávisti

Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Motivem incidentu je skupinová charakteristika napadeného, kterou není možné změnit nebo není spravedlivé tuto změnu požadovat. Často k němu přispívá i fakt, že napadený je ve zranitelné nebo nevýhodné pozici vůči pachateli (je fyzicky slabší, je v postavení závislosti, má nevýhodu kvůli jazykové bariéře nebo sociálnímu statusu). Útok se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na jeho nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj oběť představuje.

V českém prostředí mnoho útoků míří proti romské komunitě. Jejich oběťmi se však stávají i jiné etnické a národnostní menšinyStejně tak jako původ a barva pleti může být záminkou pro útoky i náboženská příslušnost, sexuální identita, zdravotní stav, příslušnost k subkultuře nebo sociální skupině.

Nenávistné incidenty mohou nabývat různých forem. Patří mezi ně i verbální útoky a nadávání (jejichž společenský dopad se podceňuje), graffiti, zastrašování, vyhrožování nebo vydírání, poškozování majetku, sexuální útoky, žhářské útoky, fyzické napadení a usmrcení.

Ne všechny nenávistné incidenty jsou kvalifikovány jako trestný čin. Záleží na právních úpravách jednotlivých států, jež definují, jaké intenzity musí incident dosáhnout, aby se jednalo o trestní čin podle trestního práva. Organizace In IUSTITIA, o.p.s. prosazuje širší pojetí násilí z nenávisti, jež zahrnuje i činy mimo trestní právo, ale které zásadně ovlivňují celospolečenskou atmosféru, v níž se incidenty rodí.

Jedna z dalších rozšířených představ, kterou se snažíme uvést na pravou míru, je spojování nenávistných incidentů pouze s aktivitami krajně pravicových organizací. Tzv. extremistické násilí podle domácích i zahraničních výzkumů tvoří pouze 10-20% všech evidovaných kriminálních případů. U násilí z nenávisti se tedy nejedná o výjimečné incidenty, ke kterým lidé inklinují jenom v případě, že jsou členy takových hnutí, ale naopak se dějí napříč všemi věkovými, sociálními a kulturními skupinami.

Tuto situaci navíc umocňují některé projevy komunálních politiků, kteří svými populistickými projevy a akcemi zvyšují celospolečenskou tendenci podceňovat závažnost násilí z nenávisti a hledat radikální řešení, jež hrají do karet právě zmíněným krajně pravicovým uskupením.

Osoby vystavené násilí z nenávisti často odmítají incidenty hlásit a řešit je na veřejnosti. Opakované probírání u soudu a případná medializace případu nejsou pro mnoho napadených tou pravou cestou. Důvodem může být i fakt, že - jako v případě jiných forem násilí - i tady často dochází k relativizaci viny pachatele ze strany orgánů činných v trestním řízení i veřejnosti. Hledá se spoluzodpovědnost napadeného a motivy, které ho vyprovokovaly.

Incidenty z nenávisti, specifické symbolickou motivací pachatele, útočí nejenom na život, bezpečí a důstojnost konkrétního jednotlivce, ale také na komunitu, kterou jednotlivec reprezentuje. V širším měřítku ohrožuje i ostatní komunity, jež jsou potenciálně vystavené násilí z nenávisti (Romové – Vietnamci, židé – muslimové) a v neposlední řadě i poklidné soužití celé společnosti.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English