Kdo je ohrožen?

Násilím z nenávisti je ohrožen v zásadě každý. I když tomuto násilí bývají častěji vystaveni představitelé menšin, nelze opomenout, že ani lidé představující etnickou, náboženskou, sexuální, jazykovou, kulturní nebo jinou majoritu na daném území, nejsou před násilím z nenávisti ochráněni.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Odlišná barva pleti, náboženství a jazyk, stejně jako zdravotní stav, styl oblékání nebo politické názory nikoho neopravňují k jakékoli formě útoku vůči těmto osobám. Násilí z nenávisti je iracionální projev nesnášenlivosti. Stejně iracionální je obviňování napadených, že si útok zavinili sami.

Rasové, etnické a národnostní menšiny patří ke skupinám nejvíce ohroženým násilím z nenávisti. Na území ČR jsou to zejména Romové. Útoky vůči Romům nabývají různých podob: od verbálního násilí přes výhružky, fyzické násilí až po organizované pokusy o pogrom. Po roce 1989 bylo v důsledku rasové nesnášenlivosti zavražděno více než dvacet Romů (včetně malého chlapce). Kromě Romů jsou dalšími ohroženými lidmi v této kategorii cizinci jiné barvy pleti nebo národnosti (Vietnamci, Rumuni, Ukrajinci). Mnoho cizinců (bez ohledu na jejich legální nebo nelegální status na území ČR) se bojí incident z nenávisti oznámit policii. Osoby bez legálního statusu se obávají možného vyhoštění z území ČR, pro osoby s legálním pobytem přetrvává jazyková bariéra, ale také negativní zkušenosti s orgány činnými v trestním řízení ať už v zemi původu, nebo na území ČR.

Násilí z nenávisti směřované vůči lidem jiného náboženství se v ČR dotýká především židů a muslimů, není však vyloučen útok motivovaný nenávistí vůči jinému náboženství nebo vůči ateistům. Antisemitismus nabývá nejčastěji podob útoků vůči synagogám, židovským hřbitovům a majetku, časté jsou také verbální útoky. Fyzické násilí vůči židům není v ČR příliš rozšířeno, na rozdíl třeba od Francie, Ukrajiny a Ruska, což je způsobeno především tím, že česká židovská komunita se výrazněji vizuálně neodlišuje od většinového obyvatelstva. Muslimská komunita v ČR je tvořena jednak Čechy, jednak cizinci. Také vůči muslimům směřují především verbální útoky a útoky vůči mešitám, byly zaznamenány incidenty z nenávisti směřované vůči muslimským ženám nosícím tradiční hidžáb.

Sexuální orientace a sexuální identita může patřit mezi další důvody, které motivují pachatele násilí z nenávisti. Lesby, gayové, bisexuálové, transgender lidé a transsexuálové (dále jen LGBT komunita) jsou nejčastějšími oběťmi toho násilí, současně však není vyloučeno, aby byl někdo napaden kvůli své heterosexualitě. Útoky vůči LGBT komunitě jsou provázeny vysokou latencí způsobenou nejen obavami z přístupu orgánů činných v trestním řízení, ale i faktem, že řada napadených svoji sexuální orientaci nebo identitu v okamžiku útoku skrývá před svým okolím. K traumatu z napadení se tak přidává i nutnost vypořádat se s comming outem. LGBT komunita není na rozdíl od rasových, etnických a náboženských minorit chráněna českým právním řádem. Tento fakt činí lidi napadené z důvodu jejich sexuální orientace či identity extrémně zranitelné.

Představitelé subkultur (anarchisté, punks, hip-hoppeři, skejťáci), alternativní mládež a revoluční i demokratičtí antifašisté mohou představovat další skupinu ohroženou násilím z nenávisti. Odlišní svými politickými názory a vzezřením se často stávají cílem pachatelů pocházejících z krajně pravicových hnutí. Většina incidentů směřovaných proti této cílové skupině není nikdy oznámena policii. Představitelé subkultur, pokud nejsou napadeni kvůli svým politickým názorům, nejsou chráněni trestním zákoníkem.

Zdravotní stav (fyzický nebo duševní) může být dalším důvodem útoku z nenávisti. Významně ohroženi jsou lidé s mentálním postižením. Obzvlášť zranitelnou skupinou mohou být lidé s HIV pozitivitou. Kromě verbálních útoků mohou být vystaveni zastrašování a vydírání, že jejich zdravotní stav bude sdělen rodině, zaměstnavateli či veřejnosti. Lidé napadeni kvůli svému zdravotnímu stavu nepožívají žádné zvláštní ochrany jako je tomu u osob napadených například z důvodu rasy, příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině či víře.

Uživatelé drog jsou další skupinou ohroženou násilím z nenávisti. I v rámci této skupiny existuje extrémní latence kriminality z nenávisti, způsobená negativním vnímáním uživatelů drog celou společností.

Za sociální skupinu, která může představovat skupinu ohroženou násilím z nenávisti, jsou lidé z donucení nebo dobrovolně pracující v prostituci.

Lidé bez přístřeší se také stávají cílem násilí z nenávisti. Zejména v posledních několika letech nabývá toto násilí velmi brutální podoby, často i žhářských útoků. Přístup lidí bez přístřeší ke spravedlnosti je značně limitován; bývají napadáni opakovaně. Na policii se však obrací pouze zlomek z nich.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English