Naše programy

Poskytování právních informací a odborného sociálního poradenství
Stěžejní činností In IUSTITIA je poskytování právních informací a odborného sociálního poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti a také osobám dotčeným projevy nesnášenlivosti. Prostřednictvím těchto služeb usilujeme o zlepšení přístupu poškozených ke spravedlnosti, ale také o poskytnutí dostatku informací a podpory k tomu, aby poškození porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Více zde.

Sledování legislativní činnosti a zlepšování praxe orgánů činných v trestním řízení
Cílem In IUSTITIA není pouze řešit důsledky nenávistných incidentů, ale také jim předcházet. Proto se zabýváme školením zaměstnanců veřejné správy především v oblasti ochrany veřejného prostoru. Součástí naší snahy o větší prevenci a odpovídající řešení nenávistných incidentů je spolupráce s veřejnou správou na optimalizaci legislativy a činnosti odpovědných orgánů v souvislosti s násilím z nenávisti. Více zde.

Média
Média jsou důležitým hráčem na poli násilí z nenávisti a jsou nezastupitelná při prezentování této problematiky široké veřejnosti. In IUSTITIA usiluje o zvýšenou pozornost a sensitivitu novinářů a novinářek při práci s tématikou nenávistných incidentů a ohrožených komunit. Více zde.

Studie a analýzy
Díky svému výlučnému postavení - jediná organizace specializující se výhradně na problematiku násilí z nenávisti - se In IUSTITIA stala partnerem mnoha českých i zahraničních organizací, pro něž představuje hlavní informační zdroj o dění v České republice. Odborníci In IUSTITIA zpracovávají analýzy pro zahraniční agentury a společně s dalšími českými NNO bojují proti rasismu, xenofobii a jiným druhům nesnášenlivosti.

Vzdělávání
Včasná identifikace násilí motivovaného předsudky či nenávistí a odpovídající interpretace takových činů je základem jejich prevence a řešení. Proto se věnujeme vzdělávání odborné i laické veřejnosti v problematice násilí z nenávisti. Pozornost věnujeme i prosazovaní hodnot otevřené demokratické společnosti, která uznává, že všichni lidé jsou si rovni ve svých právech a důstojnosti.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English