Odkaz v závěti

Zpět

Odkaz v závěti

Darovat svůj majetek pro případ smrti na dobročinné účely nemá sice v ČR příliš velkou tradici, je to však jeden ze způsobů, jak podpořit dobrou věc. Pokud se rozhodnete do závěti zahrnout i organizaci In IUSTITIA, pomůžete lidem, kteří se stali oběťmi násilí z nenávisti a nemohou si dovolit účinnou právní a sociální pomoc. Vaším trvalým odkazem bude zlepšení kvality života konkrétních lidí.

Naši pracovníci a pracovnice jsou připraveni Vám poskytnout dostatek informací o tom, jakým způsobem bude Váš dar využit a jakým způsobem dar poskytnout.

Nemám dědice a nesepsal/a jsem závěť, co se stane s mým majetkem?

Majetek lidí, kteří zemřou bez dědiců a bez závěti připadne státu jako tvz. odúmrť. Stát s ním pak nakládá dle svých potřeb, zůstavitel nemůže tedy určit svůj majetek na dobročinné účely. 

Co mohu odkázat?

Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (peníze, auto, umělecká díla, dům, majetková autorská práva aj.). Dar ze závěti není zdaněn. Na prospěšné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část.

Darovat svůj majetek pro případ smrti může zůstavitel zásadně třemi způsoby: sepsáním závěti, stanovením odkazu, dědickou smlouvu a dovětkem.

Odkaz

Přijetím nového občanského zákoníku se darování pro případ smrti na dobročinné účely zjednodušuje. Zůstavitel může odkázat určitou část svého majetku přímo obdarovanému (odkazovníku), ten se nestává dědicem a není součástí dědického řízením, tím odpadnou průtahy v dědickém řízení a neshody mezi dědici.

Příklad: Zůstavitel vlastní počítač, o kterém ví, že by jej mohli využít dobrovolníci nevládní organizace. Odkáže jej přímo této organizaci.


Dědická smlouva

Dědická smlouva je novým institutem občanského zákoníku. Umožnuje zůstaviteli uzavřít s dědicem smlouvu, ve které vzájemně stanoví podmínky dědění, zůstavitel může například stanovit, jakým způsobem smí být jeho majetek využit. Dědickou smlouvu lze odkázat pouze 3/4 majetku. Smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze za účasti obou stran.

Závěť

Existují tyto čtyři druhy závěti.

• závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele
• závěť za účasti svědků
• závěť ve formě notářského zápisu
• závěť s úlevami pořizovaná ve vyjímečných situacích (např. živelná pohroma)

Kdo po mě ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť zákon stanoví šest tzv. dědických skupin, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. strýce či prarodiče. Zjednodušeně řečeno pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ty vzdálenější.
 
Nepominutelný dědic

Zůstavitel nesmí ve své závěti vynechat tzv. neopominutelné dědice. Jde o potomky zůstavitele (tzn. o děti, popř. vnuky, pravnuky…). Nezletilí potomci musí z majetku zůstavitele dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilí potomci aspoň tolik, kolik odpovídá jedné polovině jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť těmto pravidlům o ochraně neopomenutelných dědiců odporuje, je v této části neplatná. Výjimkou je případ, kdy zůstavitel své potomky vydědí.
 
 
Mohu změnit jednou napsanou závěť?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit.
 
Nechcete sepisovat závěť?

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s Vaším majetkem po Vašem odchodu. Pokud máte pocit, že Vaše přání nebude respektováno, bude bezpečnější sepsat závěť.
 
Kontakt:

Velice rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme s případným vyřízením odkazu, dědické smlouvy či závěti. Kontaktujte prosím

Mgr. Martinu Houžvovou
tel: 773 177 622,
e-mail: m.houzvova@ak-h.cz

In IUSTITIA, o.p.s.
Rybná 24, Praha 1

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English