Potřebuji pomoc - poradna Justýna

In IUSTITIA založila svou poradnu Justýna, která poskytuje dvě registrované služby a těmi jsou odborné sociální poradenství na základě zákona o sociálních službách a také poskytování právních informací na základě zákona o obětech trestných činů.

Poradna Justýna poskytuje své služby lidem dotčeným násilím z nenávisti a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Dále pak poskytuje své služby obětem všech trestných činů.

 

Poslání služby odborného sociálního poradenství

Poradna Justýna poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství osobám ohroženým násilím z nenávisti a jeho obětem a jejich blízkému okolí, dále pak zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek informací a podpory k tomu, aby porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat. 

 

Poslání služby poskytování právních informací

Poradna Justýna  poskytuje obětem násilí z nenávisti a zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Právní informace jsou poskytovány v terénní a ambulantní formě. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek právních informací k tomu, aby porozuměli své situaci a zlepšili svůj přístup ke spravedlnosti. In IUSTITIA tak předchází vzniku další újmy u obětí, která může vznikat v důsledku necitlivého jednání zainteresovaných institucí.

 

Poskytování služeb stojí na těchto zásadách:

 • respektování individuálních potřeb a svobodné volby klientů a klientek
 • diskrétnost
 • dostupnost
 • bezplatnost
 • férovost a partnerství
 • nezávislost
 • rovnost a nediskriminace
 • anonymita

 

Cíle odoborného sociálního poradenství

 • Předcházet násilí z nenávisti a vyhledávat ohrožené osoby.
 • Pomoci klientovi či klientce zorientovat se v tom, co se stalo, a najít východisko.
 • Stabilizovat sociální situaci klienta či klientky a směřovat je k návratu do života před napadením či před trestným činem.
 • Respektovat specifické potřeby klientů a klientek.
 • Zajistit odbornost poskytovaných služeb.
 • Navazovat spolupráci a partnerství s dalšími sociálními službami, Policií ČR i státní správou na území celé České republiky za účelem zkvalitnění služeb pro klientelu.

  

Poskytování právních informací má za cíl

 • Hájit zájmy klientů a klientek a zlepšovat jejich přístup ke spravedlnosti.
 • Seznámit klienta s jeho právy a napomoci jejich uplatnění.
 • Předcházet druhotné újmě v důsledku násilí z nenávisti a důsledku trestných činů.
 • Zajistit odbornost poskytované služby.

 

fondnnomaly                  

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English