Potřebuji pomoc - poradna Justýna

In IUSTITIA založila svou poradnu Justýna, která poskytuje dvě registrované služby a těmi jsou odborné sociální poradenství na základě zákona o sociálních službách a také poskytování právních informací na základě zákona o obětech trestných činů.

Poradna Justýna poskytuje své služby lidem dotčeným násilím z nenávisti a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Dále pak poskytuje své služby obětem všech trestných činů.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. dubna 2019

Vážení zájemci a zájemkyně o služby poradny Justýna,


naše poradna má v současné době v některých krajích omezeno poskytování služeb z důvodu naplnění klientských kapacit naší poradny. V tuto chvíli poskytujeme naše služby maximálnímu počtu klientů, kterým jsme schopni poskytnout kvalitní službu. Pokud bychom poskytovali služby dalším zájemcům, nebylo by možné tuto kvalitní službu zajistit.

Omezení služeb se týká následujících krajů: Hlavní město Praha, Středočeský k., Královéhradecký k., Pardubický k. Liberecký k., Ústecký k., Karlovarský k., Plzeňský k. a Jihočeský kraj.

V těchto krajích do uvolnění dalších kapacit je poskytováno novým zájemcům pouze telefonické a e-mailové poradenství.

Zájemci a zájemkyně o služby naší poradny budou zapsáni do pořadníku. Ve chvíli, kdy dojede k uvolnění kapacit naší služby, budou zájemci v pořadníku kontaktováni a bude jim nabídnuto poskytování služeb. V případě urgentní potřeby Vás nasměrujeme na jinou službu, která Vám může být nápomocná.

Děkujeme za pochopení, tým poradny Justýna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslání služby odborného sociálního poradenství

Poradna Justýna poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství osobám ohroženým násilím z nenávisti a jeho obětem a jejich blízkému okolí, dále pak zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek informací a podpory k tomu, aby porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat. 

 

Poslání služby poskytování právních informací

Poradna Justýna  poskytuje obětem násilí z nenávisti a zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Právní informace jsou poskytovány v terénní a ambulantní formě. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek právních informací k tomu, aby porozuměli své situaci a zlepšili svůj přístup ke spravedlnosti. In IUSTITIA tak předchází vzniku další újmy u obětí, která může vznikat v důsledku necitlivého jednání zainteresovaných institucí.

 

Poskytování služeb stojí na těchto zásadách:

 • respektování individuálních potřeb a svobodné volby klientů a klientek
 • diskrétnost
 • dostupnost
 • bezplatnost
 • férovost a partnerství
 • nezávislost
 • rovnost a nediskriminace
 • anonymita

 

Cíle odoborného sociálního poradenství

 • Předcházet násilí z nenávisti a vyhledávat ohrožené osoby.
 • Pomoci klientovi či klientce zorientovat se v tom, co se stalo, a najít východisko.
 • Stabilizovat sociální situaci klienta či klientky a směřovat je k návratu do života před napadením či před trestným činem.
 • Respektovat specifické potřeby klientů a klientek.
 • Zajistit odbornost poskytovaných služeb.
 • Navazovat spolupráci a partnerství s dalšími sociálními službami, Policií ČR i státní správou na území celé České republiky za účelem zkvalitnění služeb pro klientelu.

  

Poskytování právních informací má za cíl

 • Hájit zájmy klientů a klientek a zlepšovat jejich přístup ke spravedlnosti.
 • Seznámit klienta s jeho právy a napomoci jejich uplatnění.
 • Předcházet druhotné újmě v důsledku násilí z nenávisti a důsledku trestných činů.
 • Zajistit odbornost poskytované služby.

 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English