JAK NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a tyto informace slouží k tomu, abyste se dozvěděli:

 • jaké údaje o Vás zpracováváme,
 • z jakých důvodů údaje zpracováváme,
 • jak dlouho údaje zpracováváme,
 • od koho získáváme údaje,
 • jak zajišťujeme ochranu osobních údajů,
 • zda údaje můžeme či musíme předvávat někomu dalšímu,  
 • jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tímto prohlášením společnost In IUSTITIA, o.p.s., se sídlem: Rybná 24, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26569655 (dále jen „In IUSTITIA“) jako správce osobních údajů informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracovávání osobních údajů v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016.

 

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

O spolupráci s námi se rozhodujete dobrovolně a nemusíte se pro spolupráci s námi rozhodnout. Jestliže s námi budete chtít spolupracovat, budeme společně pracovat na dosažení cílů, které jsme si naplánovali. Bez některých Vašich osobních údajů nedokážeme poskytnout požadovanou službu. Potřebujeme Vaši kontaktní adresu, mail a telefonní číslo, abychom spolu mohli komunikovat. Potřebujeme znát podrobnosti o Vašem případu a o Vaší situaci, abychom Vám mohli poskytnout efektivní a kvalitní pomoc.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 • Pokud nám je poskytnete, pak zpracováváme tyto osobní údaje:
 • jméno, příjmení, datum narození,
 • kontaktní údaje (adresa, telefon, mail),
 • údaje o využívaných službách, záznamy naší komunikace – vzájemnou písemnou komunikaci, písemné shrnutí našich telefonických hovorů a zápisy ze schůzek,
 • údaje, které nám předáte, abychom Vám mohli pomoci, a to včetně zvláštní kategorie osobních údajů (např. Váš zdravotní stav, etnický původ, Vaše sociální situace a další údaje, které nám předáte).
 • Údaje, které nám předá Vámi pověřená osoba (např. partner, rodič, právník), abychom Vám mohli pomoci, a to včetně zvláštní kategorie osobních údajů (např. Váš zdravotní stav, etnický původ, Vaše sociální situace a další údaje, které nám předá Vámi pověřená osoba).

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

 • v závislosti na účelu po dobu trvání spolupráce s Vámi a dále 10 let od ukončení spolupráce s Vámi.

 

Od koho osobní údaje získáváme?

 • od Vás,
 •  od osob, které jste k tomu pověřil/a nebo zprostil/a mlčenlivosti,
 • v případě právního zastoupení také od orgánů, u kterých je vedena věc, ve které Vás zastupujeme.

 

Proč (k jakým účelům) Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • abychom se mohli domluvit na spolupráci,
 • abychom Vám mohli poskytnout služby,
 • abychom splnili naše zákonné povinnosti,
 • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší organizace,
 • pro analytické účely.
 • Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů?
 • máme moderními technická a bezpečnostní zařízení,
 • každý, kdo u nás přichází s osobními údaji do kontaktu, je vázán mlčenlivostí,
 • zabezpečení pravidelně kontrolujeme,
 • zaměstnanci se pravidelně školí.  

 

Komu Vaše osobní údaje v případě nutnosti předáme?

 • úřadům a orgánům (např. policie nebo soud), u nichž jsou vedena řízení ve Vaší věci, a to za účelem poskytování zastoupení,
 • pokud se v průběhu spolupráce dohodneme na tom, že Vám zprostředkujeme právní zastoupení advokátem, budou Vaše osobní údaje předány tomuto advokátovi, a to na základě Vašeho souhlasu,
 • poskytovatelům dotací (zejména ze státního rozpočtu), pokud je to podmínkou poskytnutí peněz, které potřebujeme proto, abychom Vám mohli bezplatně a kvalitně poskytovat sociální a právní poradenství a případně také právní zastoupení,
 • státním orgánům, pokud nám to stanoví zákon,
 • externistům, kteří se starají o chod organizace (např. správce počítačů) a kteří mají povinnost chránit Vaše osobní údaje stejně jako my,
 • osobám, provádějícím jednorázové úkony, v případě, že to bude nutné k tomu, abychom Vám pomohli (např. znalec zpracovávající znalecký posudek),
 • s Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být údaje poskytnuty také dalším subjektům.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování a předávání Vašich osobních údajů?

 • právo nahlédnout do své složky a seznámit se s údaji, které o Vás zpracováváme,
 • právo požádat o opravu Vašich osobních údajů,
 • právo žádat, aby Vaše osobní údaje, které jste nám poskytnul/a, v případě Vašeho zájmu předáme Vám nebo jinému poskytovateli služeb. Tato služba může být zpoplatněna,
 • právo požádat o výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje ale nemůžeme vymazat, pokud je nutné, abychom je dále zpracovávali pro splnění právních povinností, ochranu práv a oprávněných zájmů naší organizace nebo pro to, abychom Vám nadále mohli poskytovat služby, pokud budete mít další spolupráci zájem,
 • právo podat námitku proti zpracování. Každou podanou námitkou se budeme zabývat a o jejím vyhodnocení Vás informujeme,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Na který dozorový orgán se můžete obrátit?

můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet se svými podněty či stížnostmi. Adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů je: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English