Poradna Justýna (soc. služba) - Ministerstvo práce a soc. věcí

Zpět

In IUSTITIA prostřednictvím odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě bude poskytuje podporu a pomoc obětem předsudečného násilí na území celé ČR, zvlášť zranitelným obětem v Brně  a na území hlavního města Prahy také služby ženám v obtížných životních situacích, které mají zkušenost s násilím či jsou násilím ohroženy.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 2 kamenných poradnách (Praha a Brno). In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. Dopady předsudečného násilí a dopady trestného činu na zvlášť zranitelné oběti mohou vést k sociálnímu vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého sociálního vylučení. In IUSTITIA se tak snaží předcházet poskytováním služeb výše uvedeným osobám sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování.

Poskytnuté služby dále významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Předsudečné útoky a trestné činy pro zvlášť zranitelné oběti mají zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atd.

Obětem předsudečného násilí je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.
Obsahem odborného sociálního poradenství je dlouhodobé provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány služby právních informací dle zákona o obětech trestných činů či právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2020 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English