Právem proti předsudkům - Active citizens fund (OSF)

Zpět

Od 1. března 2020 In IUSTTIA realizuje nový projekt, jehož cílem je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti.

Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  

Since March 1, 2020 In IUSTTIA implements a new project which goal is through a representative research, legal analysis and practical findings on the basis of strategic litigation to prepare a comprehensive legislative proposal to optimize the position and protection of bias crime victims.

Under the guarantee of a professional partner, systemic legislation will be proposed. It will then be communicated to stakeholders, through conferences and through advocacy activities and campaigns with video ads. Vulnerable victims  within LGBT+ comunity and people with disabilities will be directly involved in the project implementation.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotescitizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

acflogo930

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English