Informace o zpracování osobních údajů

Organizace In IUSTITIA, o.p.s. na kládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet se svými podněty či stížnostmi.

Vámi poskytnuté osobní údaje e získané z přihlášky (jméno, příjmení, datum a místo narození) zpracovává dle platné legislativy pro účel vyhotovení a vedení evidence osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. V případě potřeby jména zaměstnavatele, tento údaj zpracovává pro potřeby donátorů, který umožňují bezlatnou realizaci kurzu, který je v ostatních případech hrazený samotnými účastníky. Poskytnutou e-mailovou adresu a telefonní číslo zpracovává pro další komunikaci pro realizaci vzdělávání.

Vámi uvedené osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (realizace kurzu), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Poskytnuté údaje jsou uchovávány v interní databázi, která je zabezpečena a mají k ní přístup pouze odpovědní pracovníci organizace In IUSITITA, o.p.s.

Vámi poskytnuté informace o útoku nepředáváme třetím osobám.

Pokud jste se zúčastnili akreditivovaného kurzu, k Vámi poskytnutým informacím mohou mít přístup státní orgány pro případ akreditace vzdělávacího programu a kontroly této akreditace.

Pokud jste se zúčastnili bezplatného kurzu, který byl financován donátorem, k Vámi poskytnutým informacím může mít přístup tento donátor či případně státní orgány pro případ kontroly.

Ze zákona máte právo na informace, které osobní údaje o Vás zpracováváme. Dále máte právo požádat o opravu či výmaz, popř. o omezení zpracování osobních údajů. V neposlední řadě máte právo podat námitku proti zpracování a jejich přenositelnost. 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English