SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY/CE

Všechny kurzy jsou akreditovány u MPSV a obsahují teoretický výklad, praktická cvičení a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky získají základní učební materiál.

V případě zájmu jsme ochotni vytvořit vzdělávací kurz na klíč dle potřeb Vašeho týmu.

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte Kateřinu Baňackou na e-mailu: katerina.banacka@in-ius.cz či tel. č. 773 177 844.

Ceny:

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 1500,-- Kč/účastník/ce
Kurz v rozsahu 5 vyučovacích hodin je 1000,-- Kč/účastník/ce.
Kurz pro organizace, min. počet účastníků 7  a max. počet účatníků 15, 14 000,-- Kč.

 

Nabízené akreditované kurzy:

•    Zákon o obětech trestných činů (8 hod):
Účastníci/ce kurzu se seznámí se zákonem o obětech trestných činů. Bude vysvětlen pojem oběť, zvlášť zranitelná oběť, zmocněnec, poškozený, důvěrník. První část kurzu se věnuje základním rámcům trestního řízení. Následují práva dle zákona o obětech trestných činů – právo na šetrný výslech, právo na informace, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na ochranu osobních informací, právo na podporu a pomoc a právo na peněžitou pomoc. Kurz je určen sociálním pracovníkům/cím a pracovníkům/cím v sociálních službách poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Kurz využijí i pracovníci/ce OSPOD.

•    Úvod do problematiky násilí z nenávisti (5 hod):
Základní kurz směřuje k seznámení s problematikou násilí z nenávisti. Tedy takového násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému. Násilí z nenávisti se vyskytuje v mnoha formách – útoky na majetek, šikana, verbální útoky a fyzické napadení. Pro praxi sociálních pracovníků/ic a pracovníků/ic v sociálních službách je klíčové, aby uměli násilí z nenávisti rozpoznat (identifikace), poskytnout ohroženým skupinám či konkrétním napadeným základní informace a odpovídající podporu.  Kurz je určen sociálním pracovníkům/cím poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství klientům a klientkám v obtížné sociální situaci, migrantům/kám, osobám z menšin, zdravotně postiženým, subkulturní mládeži (pracovníci/ce NZDM) a dalším osobám, které se mohou setkat s předsudky. S ohledem na obecnost kurzu a vstupní požadavky je kurz určen též pracovníkům/cím v sociální službách, zjm. těch, kteří se podílí na provádění volnočasových aktivit.

•    Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice (8 hod):
Kurz směřuje k osvojení základních pojmů, principů a postupů v trestním řízení. Kurz je koncipován z hlediska potřeb sociálních pracovníků a pracovnic tak, aby po skončení kurzu uměli poskytnout svým klientům základní poradenství v oblasti trestního řízení a/nebo klienty/ky provést trestním řízení v pozici důvěrníka oběti. Kurz je určen sociálním pracovníkům/cím a pracovníkům/cím v sociálních službách poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Poznatky využijí při poskytování sociálních služeb obětem násilí, včetně domácího a partnerského násilí, případně i pachatelům trestné činnosti.

  •  Bezpečnostní a mediální plánování pro oběti trestných činů (8 hod):

Kurz je určen pro pracovníky/ce v přímé péči, kteří se ve své praxi setkávají s obětmi trestných činů. Oběti trestných činů, které se při řešení různých trestných činů (domácí násilí, stalking, kyberšikana atp.) obracejí na poradny pro oběti trestných činů či jiné organizace, hledají podporu při řešení nastalé situace a s pracovníky těchto organizací otevírají téma obav o bezpečí své i bezpečí nejbližších osob. Oběti se na tyto organizace obracejí také s tématem medializace případu - žádají o medializaci či řeší následky nevyžádané medializace. Řízená či nevyžádaná medializace obětí trestných činů se často dotýká bezpečnosti obětí a jejich nejbližších osob, proto může být mediální plán jedním z bodů bezpečnostního plánování či může tvořit samostatný plán. Pro vytvoření mediálního plánu je potřeba podobných znalosti i kompetencí pracovníka jako u bezpečnostního plánování. 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English